Nghiên cứu điển hình và Nghiên cứu điển hình đã giải quyết

Nghiên cứu trường hợp là một phương pháp quan trọng để tiến hành nghiên cứu và tạo thành một phần không thể thiếu của bất kỳ bài viết học thuật nào. Nghiên cứu trường hợp có thể là về một công ty, sự kiện, một cá nhân hoặc một nhóm người. Nó được sử dụng để xác định các vấn đề và sau đó cố gắng tìm ra câu trả lời hoặc giải thích cho những câu trả lời này như là một phần của dự án. Nó khác với một nghiên cứu ban đầu theo nghĩa là nó chỉ giới hạn đối tượng nghiên cứu và không cần tham khảo hoặc trích dẫn như những gì cần thiết trong một bài nghiên cứu. Tuy nhiên, nó cần một lời giới thiệu thích hợp và một kết luận cố gắng tìm câu trả lời cho các vấn đề được đặt ra bởi vụ án. Sau khi hoàn thành, một nghiên cứu trường hợp trở thành một nghiên cứu điển hình được giải quyết và được sử dụng để đào tạo và thông tin về nhân sự trong nhiều ngành công nghiệp. Nó phục vụ như một tài liệu tham khảo cho các học viên trong bất kỳ lĩnh vực nghiên cứu như y tế, luật pháp, luật học, quản trị kinh doanh, cảnh sát, vv.

Đặc biệt là đối với sinh viên kinh doanh và quản lý, các nghiên cứu điển hình được giải quyết là một phần của quá trình học tập chuẩn bị cho họ tiến lên trong ngành. Sự gia tăng đột ngột và phi thường và thành công của các công ty như Microsoft, Apple, Lenovo và Dell được dạy và trích dẫn cho sinh viên quản trị để họ nhận thức được những con đường khác nhau mà các công ty đã đi để đạt đến đỉnh cao trong lĩnh vực tương ứng của họ. Thành công đáng kinh ngạc của dabbawalas ở Mumbai, nơi cung cấp bữa ăn trưa cho hàng trăm ngàn người làm việc trong các công ty khác nhau ở thành phố Mumbai, được sử dụng như một nghiên cứu điển hình để dạy cho sinh viên các quy trình quản lý khác nhau (quản lý chuỗi cung ứng) có thể được sử dụng trong các trường hợp khác nhau. Nghiên cứu trường hợp của những cá nhân phi thường đã vươn lên từ đỉnh cao trong lĩnh vực của họ cũng đóng vai trò là tài liệu truyền cảm hứng cho sinh viên.

Liên kết liên quan:

Sự khác biệt giữa nghiên cứu trường hợp và nghiên cứu