Mã hóa vs Giải mã

Mã hóa là quá trình chuyển đổi dữ liệu sang một định dạng khác bằng cách sử dụng một phương thức được công khai. Mục đích của việc chuyển đổi này là để tăng khả năng sử dụng dữ liệu, đặc biệt là trong các hệ thống khác nhau. Nó cũng được sử dụng để giảm dung lượng lưu trữ cần thiết để lưu trữ dữ liệu và để truyền dữ liệu trên các kênh khác nhau. Giải mã là quá trình mã hóa ngược, giúp chuyển đổi thông tin được mã hóa trở lại định dạng ban đầu.

Mã hóa là gì?

Chuyển đổi dữ liệu sang các định dạng có thể sử dụng hơn cho các hệ thống khác nhau, sử dụng một phương thức có sẵn công khai được gọi là mã hóa. Dữ liệu được mã hóa có thể dễ dàng đảo ngược. Hầu hết thời gian, định dạng được chuyển đổi là một định dạng tiêu chuẩn được sử dụng rộng rãi. Ví dụ, trong các ký tự ASCII (Mã tiêu chuẩn Mỹ để trao đổi thông tin) được mã hóa bằng các số. 'A' được biểu thị bằng số 65, 'B' theo số 66, v.v. Những số này được gọi là 'mã'. Tương tự, các hệ thống mã hóa như DBCS, EBCDIC, Unicode, v.v. cũng được sử dụng để mã hóa các ký tự. Nén dữ liệu cũng có thể được xem như là một quá trình mã hóa. Kỹ thuật mã hóa cũng được sử dụng khi vận chuyển dữ liệu. Ví dụ, hệ thống mã hóa nhị phân mã hóa nhị phân (BCD) sử dụng bốn bit để biểu thị số thập phân và Mã hóa pha Manchester (MPE) được Ethernet sử dụng để mã hóa bit. Thuật ngữ mã hóa cũng được sử dụng để chuyển đổi tương tự sang kỹ thuật số.

Giải mã là gì?

Giải mã là quá trình mã hóa ngược, giúp chuyển đổi thông tin được mã hóa trở lại định dạng ban đầu. Dữ liệu được mã hóa có thể dễ dàng được giải mã bằng các phương pháp tiêu chuẩn. Ví dụ, giải mã Binary Coded Decimal yêu cầu một số phép tính đơn giản trong số học cơ sở 2. Giải mã các giá trị ASCII là một quá trình đơn giản vì có một ánh xạ một đến một giữa các ký tự và số. Thuật ngữ giải mã cũng được sử dụng cho chuyển đổi kỹ thuật số sang tương tự. Trong hồ sơ truyền thông, giải mã là quá trình chuyển đổi các tin nhắn nhận được thành một tin nhắn được viết bằng một ngôn ngữ cụ thể. Quá trình này không đơn giản như các sơ đồ giải mã được đề cập trước đó, vì thông điệp có thể bị giả mạo do nhiễu trong các kênh được sử dụng để liên lạc. Các phương pháp giải mã như giải mã người quan sát lý tưởng, giải mã khả năng tối đa, giải mã khoảng cách tối thiểu, v.v ... được sử dụng để giải mã các tin nhắn được gửi qua các kênh ồn ào.

Sự khác biệt giữa Mã hóa và Giải mã là gì?

Mã hóa và giải mã là hai quá trình ngược nhau. Mã hóa được thực hiện với cường độ tăng khả năng sử dụng dữ liệu trong các hệ thống khác nhau và để giảm dung lượng cần thiết cho việc lưu trữ, trong khi giải mã chuyển đổi thông tin được mã hóa trở lại định dạng ban đầu. Mã hóa được thực hiện bằng các phương thức có sẵn công khai và nó có thể dễ dàng đảo ngược (giải mã). Ví dụ, mã hóa ASCII chỉ là ánh xạ giữa các ký tự và số. Vì vậy, giải mã nó là thẳng về phía trước. Nhưng việc giải mã tin nhắn được gửi qua một kênh ồn ào sẽ không được chuyển thẳng, vì tin nhắn có thể bị giả mạo. Trong các trường hợp như vậy, giải mã liên quan đến các phương thức phức tạp được sử dụng để lọc ra ảnh hưởng của nhiễu trong tin nhắn.