Khí cao quý vs khí trơ

Khí cao quý là khí trơ, nhưng tất cả khí trơ không phải là khí hiếm.

Khí hiếm

Khí quý là nhóm các nguyên tố thuộc nhóm 18 của bảng tuần hoàn. Chúng không phản ứng hoặc có phản ứng hóa học rất thấp. Tất cả các nguyên tố hóa học trong nhóm này là các loại khí đơn sắc, không màu và không mùi. Có sáu khí cao quý. Chúng là helium (He), neon (Ne), Argon (Ar), Krypton (Kr), Xenon (Xe) và Radon (Rn). Khí cao quý khác với các nguyên tố khác do khả năng phản ứng tối thiểu của chúng.

Lý do cho điều này có thể được giải thích bởi cấu trúc nguyên tử của chúng. Tất cả các khí cao quý có vỏ bên ngoài hoàn toàn. Nói cách khác, họ đã cạnh tranh octet, điều này hạn chế họ tham gia vào các phản ứng hóa học. Đôi khi các khí cao quý còn được gọi là khí nhóm 0, coi hóa trị của chúng bằng không. Mặc dù điều này được cho là phổ biến, nhưng các nhà khoa học sau đó đã tìm thấy một số hợp chất được tạo ra bởi các loại khí cao quý này. Vì vậy, phản ứng tuân theo thứ tự Ne

Khí cao quý có tương tác giữa các nguyên tử rất yếu. Tương tác yếu Van der Waals là các lực liên nguyên tử có thể nhìn thấy giữa các nguyên tử khí cao quý. Các lực này tăng khi kích thước của nguyên tử tăng. Do các lực yếu, điểm nóng chảy và điểm sôi của chúng rất thấp. Điểm sôi và điểm nóng chảy của một nguyên tố có giá trị tương tự nhau.

Trong số tất cả các loại khí cao quý, helium có một chút khác biệt. Nó có điểm sôi thấp nhất và điểm nóng chảy từ tất cả. Đây là yếu tố nhỏ nhất. Nó cho thấy sự siêu lỏng. Vì vậy, nó không thể được hóa rắn bằng cách làm mát trong điều kiện tiêu chuẩn. Từ helium đến radon xuống nhóm, bán kính nguyên tử tăng do số lượng electron và năng lượng ion hóa tăng lên vì việc trục xuất hầu hết các electron bên ngoài trở nên dễ dàng hơn khi khoảng cách đến hạt nhân tăng lên.

Khí cao quý thu được từ không khí bằng phương pháp hóa lỏng khí và sau đó chưng cất phân đoạn. Trong số các nguyên tố này, radon là chất phóng xạ. Đồng vị của nó không ổn định. Đồng vị 222Rn có chu kỳ bán rã 3,8 ngày. Khi phân rã nó tạo thành helium và polonium.

Khí quý được sử dụng làm chất làm lạnh đông lạnh, cho nam châm siêu dẫn, v.v ... Helium được sử dụng như một thành phần của khí thở, làm khí nâng trong bóng bay và môi trường mang sắc ký khí. Thông thường các khí hiếm được sử dụng để cung cấp các điều kiện khí quyển trơ cho các thí nghiệm.

Khí trơ

Khí trơ là một loại khí không trải qua các phản ứng hóa học. Điều này được xem xét trong một tập hợp các điều kiện nhất định và khi các điều kiện được thay đổi, chúng có thể phản ứng lại. Thông thường khí hiếm là khí trơ. Nitơ cũng được coi là một khí trơ trong một số điều kiện. Chúng được sử dụng để ngăn chặn các phản ứng hóa học không mong muốn xảy ra.

Sự khác biệt giữa khí cao quý và khí trơ là gì?

  • Khí cao quý là khí trơ, nhưng tất cả khí trơ không phải là khí hiếm. Khí trơ không phản ứng trong một số điều kiện trong khi khí hiếm có thể phản ứng và tạo ra các hợp chất. Khí quý là nguyên tố, nhưng khí trơ có thể không. Khí trơ có thể là hợp chất.