Cứu chuộc và cứu rỗi
 

Sự khác biệt giữa sự cứu chuộc và sự cứu rỗi có thể được giải thích rõ hơn trong bối cảnh Kitô giáo vì sự cứu chuộc và sự cứu rỗi là hai niềm tin vào tôn giáo của Kitô giáo. Mặc dù cả hai đều là hành động của Thiên Chúa, nhưng có một số khác biệt trong cách họ nên được các Kitô hữu xem. Cũng có một số cách để xem xét từng thuật ngữ. Vì cả hai đều đề cập đến việc cứu con người khỏi tội lỗi, điều khiến một thuật ngữ khác biệt là cách tiết kiệm này được thực hiện. Kết quả là, có một sự khác biệt giữa hai khái niệm và người ta phải hiểu sự khác biệt này, để biết thêm về những giáo điều của Kitô giáo. Bài viết này làm cho thảo luận về sự khác biệt giữa sự cứu chuộc và sự cứu rỗi mục tiêu của nó.

Cứu chuộc là gì?

Theo từ điển tiếng Anh Oxford, chuộc lỗi có nghĩa là action hành động cứu hoặc được cứu khỏi tội lỗi, lỗi lầm hoặc tội ác. Sự cứu chuộc trực tiếp bắt nguồn từ Đấng toàn năng. Nói cách khác, có thể nói rằng Thiên Chúa có vai trò lớn hơn trong việc cứu chuộc hơn là sự cứu rỗi. Người ta tin rằng sự cứu chuộc chỉ xảy ra một lần trong lịch sử và điều đó cũng xảy ra trong cuộc Xuất hành khỏi Ai Cập. Trong trường hợp đó, thật thú vị khi lưu ý rằng sự cứu chuộc không phải được thực hiện bởi một thiên thần hay sứ giả của Đấng toàn năng, mà bởi chính Đấng toàn năng.

Có một niềm tin khác về sự cứu chuộc. Trong đó, các nhà khoa học nói rằng, từ cứu chuộc được sử dụng khi chúng ta chiếm lấy toàn bộ loài người. Để minh họa cho sự thật, họ nói rằng khi Chúa Kitô hiến mạng sống của mình để cứu toàn thể nhân loại khỏi món nợ trừng phạt thì sự cố đó được gọi là sự cứu chuộc. Đó là bởi vì Chúa Kitô đã cứu chuộc cả loài người.

Sự khác biệt giữa sự cứu chuộc và sự cứu rỗi

Sự cứu rỗi là gì?

Theo từ điển tiếng Anh Oxford, sự cứu rỗi có nghĩa là ‘sự giải thoát khỏi tội lỗi và hậu quả của nó, được các Kitô hữu tin rằng sẽ được mang lại bởi đức tin vào Chúa Kitô. Sau đó, một lần nữa, sự cứu rỗi được gửi đến cho mọi người hoặc các Kitô hữu thực hành bằng cách gửi sứ giả. Có thể nói rằng một sứ giả nhận trách nhiệm đánh vần sự cứu rỗi. Chúa Kitô là một sứ giả của Thiên Chúa. Một lần nữa, Thiên Chúa ban sức mạnh cho sứ giả để ban ơn cứu độ cho mọi người. Do đó, sứ giả được cho là sử dụng sức mạnh do Đấng toàn năng ban cho để giải cứu mọi người khỏi những khó khăn vào lúc cần thiết. Hơn nữa, sự cứu rỗi được cho là đã diễn ra một số lần trong lịch sử. Điều đó chỉ có nghĩa là Đấng toàn năng đã phái sứ giả hoặc thiên thần nhiều lần để ban ơn cứu độ. Thật thú vị khi thấy rằng sự cứu rỗi từ đôi khi được thay thế bằng một số từ khác như kỳ quan, phép lạ và những thứ tương tự. Khái niệm về sự cứu rỗi mở đường cho niềm tin rằng phép lạ xảy ra nhờ các phước lành và ân huệ của Đấng toàn năng. Có thực hành cảm ơn Đấng toàn năng và sau đó là sứ giả cho các hành động cứu chuộc và cứu rỗi tương ứng.

Sau đó, có một niềm tin khác về sự cứu rỗi. Mọi người tin rằng khi chúng ta sử dụng sự cứu rỗi thế giới, nó đề cập nhiều hơn đến việc tiết kiệm của cá nhân. Theo đó, Chúa Kitô đã cứu mỗi người chúng ta. Đó là sự cứu rỗi.

Sự khác biệt giữa Cứu chuộc và Cứu rỗi là gì?

• Cả sự cứu chuộc và sự cứu rỗi đều đề cập đến việc cứu người khỏi tội lỗi.

• Thiên Chúa liên quan nhiều đến sự cứu chuộc hơn là sự cứu rỗi. Đây là một sự khác biệt lớn giữa sự cứu chuộc và sự cứu rỗi.

• Trong khi Thiên Chúa nắm quyền cai trị, sự cứu rỗi được ban cho dân chúng qua các sứ giả.

• Trong sự cứu chuộc, Thiên Chúa liên quan trực tiếp trong khi, trong sự cứu rỗi, Thiên Chúa được tham gia gián tiếp.

• Cũng có một niềm tin rằng sự cứu chuộc liên quan đến việc cứu nhân loại nói chung và sự cứu rỗi đề cập đến việc cứu mỗi cá nhân khỏi món nợ trừng phạt.

Hình ảnh lịch sự:


  1. Chúa Kitô trên thập giá qua Wikicommons (Phạm vi công cộng)